Baner Stowarzyszenia Kunszt

Statut Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie

(tekst jednolity)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Działające na podstawie niniejszego Statutu stowarzyszenie, nosi pełną nazwę Stowarzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT”.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „KUNSZT”.

3. Stowarzyszenie używa pieczątki nagłówkowej o treści, jak w punkcie pierwszym z ewentualnym podaniem siedziby, adresu i innych bliższych danych.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia „KUNSZT” jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz jest miasto Reda.

§ 3

Stowarzyszenie „KUNSZT” posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie „KUNSZT” może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§ 5

1. Stowarzyszenie „KUNSZT” może używać odznaki organizacyjnej, której forma będzie uchwalona przez Walny Zjazd Stowarzyszenia.

2. Nazwa i odznaka organizacyjna Stowarzyszenia „KUNSZT” podlega ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Stowarzyszenie „KUNSZT” może tworzyć jednostki organizacyjne w postaci kół, klubów oraz jednostek specjalistycznych.

2. Koła i kluby nie posiadają osobowości prawnej.

3. Jednostki specjalistyczne nie posiadają osobowości prawnej.

4. Koła, kluby i jednostki specjalistyczne działają na podstawie regulaminów nadanych przez Zarząd Stowarzyszenia „KUNSZT”.

 

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7

1. Działalność Stowarzyszenia „KUNSZT” obejmuje zadania w zakresie:

1.1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

1.2. działalności charytatywnej,

1.3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

1.4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

1.5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

1.6. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. Stowarzyszenie „KUNSZT” skupia artystów profesjonalistów i artystów amatorów szeroko rozumianych dziedzin sztuki i rękodzieła artystycznego, ułatwiając im rozwój artystyczny oraz reprezentuje ich interesy wobec władz i społeczeństwa.

3. Stowarzyszenie „KUNSZT” opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 8

Stowarzyszenie „KUNSZT” realizuje swoje cele w szczególności przez:

1. umożliwianie artystom profesjonalnym i amatorom zrzeszania się w Stowarzyszeniu „KUNSZT” i jego jednostkach organizacyjnych i korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności;

2. rozwijanie działalności wystawienniczej we wszystkich jej formach;

3. organizowanie plenerów artystycznych oraz innych imprez propagujących sztukę i rękodzieło artystyczne;

4. organizowanie i popieranie działań zmierzających do rozwijania różnych form sztuki i rękodzieła artystycznego wśród dzieci i młodzieży;

5. rozwijanie aktywności kulturalnej środowiska lokalnego;

6. inicjowanie, prowadzenie i popieranie prac wynikających z celów Stowarzyszenia „KUNSZT”;

7. utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym statusie działalności;

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia „KUNSZT” dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 10

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia „KUNSZT” mogą zrzeszać się w kołach i klubach.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia „KUNSZT” może być:

1/ obywatel Polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych;

2/ małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych;

3/ małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

2. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęcie w poczet członków przez Zarząd Stowarzyszenia „KUNSZT”.

§ 12

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia „KUNSZT” ma prawo:

1/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia;

3/ brać udział w działalności oraz korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;

4/ nosić odznakę organizacyjną Stowarzyszenia „KUNSZT”.

2.Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku poniżej 16 lat ma prawo korzystać z uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 2 – 4

3. Małoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia z tym, że w składzie każdej z tych władz większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia „KUNSZT” jest obowiązany:

1/ przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

2/ uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

3/ regularnie opłacać składkę członkowską.

§ 14

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:

1) ustania członkostwa:

a) wystąpienia,

b) skreślenia z listy członków na skutek nieopłacenia składki członkowskiej za rok ubiegły w terminie do 31 marca roku następnego; c) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

2) wygaśnięcia członkostwa:

a) na skutek śmierci członka,

b) rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Godność członka honorowego nadaje Walny Zjazd.

§ 16

Członek wspierający ma prawo:

1/ brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach Stowarzyszenia „KUNSZT”;

2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia „KUNSZT”.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia „KUNSZT”

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia „KUNSZT” jest Walny Zjazd Stowarzyszenia.

2. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia „KUNSZT” są:

1/ Zarząd Stowarzyszenia,

2/ Komisja Rewizyjna;

3/ Sąd Koleżeński.

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia „KUNSZT” pochodzą z wyboru.

2. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w & 17 ust. 2.

3. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek Stowarzyszenia lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą Stowarzyszenia.

4. Wybory do władz naczelnych odbywają się w sposób jawny.

5. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.

§ 19

Kadencja władz naczelnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.

§ 20

Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mają prawo kooptować nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

§ 21

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

§ 22

1. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:

1/ ustalanie głównych kierunków działania w okresie kadencji;

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

3/ wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

4/ udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia pełniącym tę funkcję w upływającej kadencji;

5/ rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne;

6/ nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

7/ uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian;

8/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

9/ podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu.

§ 23

1. W Walnym Zjeździe udział biorą:

1/ z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia;

2/ z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych, Członkowie Honorowi Stowarzyszenia, członkowie wspierający oraz osoby zaproszone.

2. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia delegatów co najmniej na miesiąc przed terminem Zjazdu.

4. Walny Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:

1/ z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia;

2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej;

3/ na żądanie co najmniej 1/4 liczby członków Stowarzyszenia;

2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia żądania lub wniosku, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 3.

3. Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§ 25

1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem Stowarzyszenia.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 5 osób.

3. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

§ 26

1. Zarząd Stowarzyszenia „KUNSZT”:

1/ decyduje o kierunkach działalności i rozwoju Stowarzyszenia;

2/ nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych;

3/ zajmuje w imieniu Stowarzyszenia stanowisko wobec społecznie ważnych problemów;

4/ określa zadania programowe i organizacyjne Stowarzyszenia;

5/ określa politykę gospodarczą i finansową Stowarzyszenia;

6/ wykonuje inne funkcje określone w Statucie Stowarzyszenia oraz przekazane przez Walny Zjazd, 7/ w drodze uchwały odmawia przyjęcia członka zwyczajnego, który może odwołać się od negatywnej uchwały na najbliższym Walnym Zjeździe.

2. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Stowarzyszenia, wykonywanych w formie uchwał, należy:

1/ zwoływanie Walnego Zjazdu i uchwalanie projektu regulaminu obrad Zjazdu;

2/ ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz składki dla członków wspierających;

3/ zwalnianie z wnoszenia wpisowego i składki członkowskiej przez członków zwyczajnych w wieku do 16 roku życia;

4/ obniżanie do 50% wysokości wpisowego i składki członkowskiej wnoszonej przez członków w wieku od 16 do 18 lat oraz będących studentami;

5/ przedstawianie Walnemu Zjazdowi wniosków o nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia;

6/ uchwalanie budżetu rocznego oraz przedstawianie sprawozdań z jego wykonania;

7/ udzielanie odpowiedzi członkom Stowarzyszenia na ich zapytania;

8/ tworzenie komisji, rad i zespołów oraz zatwierdzanie ich regulaminów;

9/ uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia oraz regulaminów jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;

10/ powoływanie jednostek gospodarczych, dla których organem założycielskim jest Zarząd Stowarzyszenia i uchwalanie ich regulaminów;

11/ podejmowanie decyzji w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia;

§ 27

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.

§ 28

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 4 członków wybranych przez Walny Zjazd.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna w szczególności:

1/ kontroluje działalność Zarządu Stowarzyszenia i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod względem zgodności z przepisami prawa, Statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zjazdu, zasadami gospodarności i rzetelności,

2/ kontroluje gospodarowanie i nadzór Zarządu Stowarzyszenia nad majątkiem zarządzanym bezpośrednio przez Stowarzyszenie oraz wniesionym do innych podmiotów gospodarczych;

3/ przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych – wnioski personalne;

4/ przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia opinie i uwagi o budżecie i jego wykonaniu;

5/ przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego sprawozdania finansowego.

§ 30

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi.

2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zjeździe z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Stowarzyszenia pełniącym tę funkcję w upływającej kadencji;

3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Stowarzyszenia wyłącza ich z kandydowania do władz Stowarzyszenia w najbliższej kadencji.

§ 32

1. Sąd Koleżeński składa się z 4 członków wybranych przez Walny Zjazd.

2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

§ 33

Sąd Koleżeński działa jako sąd honorowy członków Stowarzyszenia;

§ 34

1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne.

2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach członków Stowarzyszenia oraz członków władz naczelnych Stowarzyszenia wynikłych z ich działalności w tych władzach;

3. Sąd Koleżeński orzeka w zespole minimum trzyosobowym.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego wydanych nie przysługuje odwołanie.

5. W sprawach majątkowych strona może żądać uchylenia orzeczenia Sądu Koleżeńskiego wnosząc skargę do właściwego sądu powszechnego według kodeksu postępowania cywilnego.

§ 35

1. Sąd Koleżeński podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w sprawach:

1/ interpretacji Statutu Stowarzyszenia;

2/ orzekania zgodności uchwał władz Stowarzyszenia ze Statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa.

2. Orzekając o zgodności uchwał ze statutami lub przepisami prawa, Sąd Koleżeński bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz zachowanie statutowych wymogów do podjęcia uchwały . Orzeczenie może odnosić się do całej uchwały lub do poszczególnych jej postanowień.

3. Uchwałę stwierdzającą niezgodność uchwały władzy Stowarzyszenia ze Statutem lub przepisami prawa Prezes Sądu Koleżeńskiego przekazuje:

1/ władzy Stowarzyszenia która podjęła uchwałę;

2/ wnioskodawcy;

3/ Zarządowi Stowarzyszenia, a także Komisji Rewizyjnej, jeżeli uchwała dotyczy Zarządu Stowarzyszenia.

§ 36

1. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:

1/ upomnienie;

2/ naganę

3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 2 lat;

4/ wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona z Stowarzyszenia nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.

3. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:

1) kary określone w ust. 1 pkt 1) i 2) – po upływie jednego roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,

2) kara określona w ust. 1 pkt 3) – po upływie 2 lat od zawieszenia,

3) kara określona w ust. 1 pkt 4) – po upływie 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu,

4. Sąd Koleżeński prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.

5. Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.

§ 37

Prezes Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 38

1. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński.

2. Przy rozpatrywaniu spraw majątkowych w skład zespołu orzekającego mogą być powoływani przez prezesa Sądu Koleżeńskiego arbitrzy nie będący członkami Sądu Koleżeńskiego, posiadający wykształcenie i praktykę prawniczą oraz nie związani ze stronami; w takim przypadku zespołowi orzekającemu przewodniczy członek Sądu Koleżeńskiego.

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA „KUNSZT”

§ 39

1. Majątek Stowarzyszenia „KUNSZT” powstaje z:

1) wpisowego i składek członkowskich;

2) ofiarności publicznej;

3) darowizn, spadków i zapisów;

4) innych źródeł jak loterie, aukcje.

2. Przedmiotem praw majątkowych Stowarzyszenia są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra niematerialne oraz środki pieniężne.

§ 40

1. Mieniem Stowarzyszenia jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu. Zarząd Stowarzyszenia, jeżeli statut inaczej nie stanowi, w stosunkach cywilnoprawnych wykonuje prawa i obowiązki wobec mienia Stowarzyszenia.

2. Koła, kluby i jednostki specjalistyczne zarządzają i korzystają z mienia Stowarzyszenia w zakresie i na zasadach ustalonych w regulaminie koła, klubu lub jednostki specjalistycznej.

§ 41

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz dla udzielania pełnomocnictw w sprawach majątkowych i niemajątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona obejmującego: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, członków Zarządu.

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA „KUNSZT”

§ 42

Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 43

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 44

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach.