Baner Stowarzyszenia Kunszt

Wystawa „45 lat Redy w fotografii” – przygotowania

20 lutego 2012

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców o udostępnienie starych zdjęć z życia naszego miasta, które przedstawiają wydarzenia, miejsca i ludzi z 45- lecia Miasta Redy. Udostępnione zdjęcia posłużą nam do przygotowania wystawy na Dni Redy 2012 – „45 lat Redy w Fotografii”, a następnie będą dostępne w internetowej galerii.

Zdjęcia z opisem miejsca wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora, bądź właściciela można wysyłać e-mailem na adres: promocja@reda.pl ( wielkość pliku min ok. 3 MB w rozdzielczości nie mniejszej jak 300 dpi) lub osobiście dostarczyć do pokoju 23 Urzędu Miasta Redy do Iwony Miklewskiej-Szczygieł – Stanowisko ds. Promocji i Rozwoju.

Po wykorzystaniu, zreprodukowane (zeskanowane) zdjęcia oryginalne będą zwracane właścicielowi.

Udostępnienie fotografii do „Wystawy”  jest równoznaczne z oświadczeniem Mieszkańca, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.


W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Mieszkaniec jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii oraz na żądanie Urzędu przedstawić taką zgodę na piśmie. Udostępnienie fotografii do „Wystawy” jest równoznaczne z udzieleniem przez Mieszkańca zgody na prezentowanie udostępnionych fotografii na stronie internetowej należącej do przygotowujących wystawę: Urzędu Miasta Redy (www.reda.pl) oraz dwóch redzkich Stowarzyszeń: Kunszt (www.kunsztreda.pl) oraz Nadmorska Grupa Fotograficzna (www.nadmorskagf.pl).

Zdjęcia prosimy dostarczać do 16 – go kwietnia 2012.
Iwona Miklewska-Szczygieł
 

Poniżej przedstawiamy tylko przykładowe zestawienia zdjęć,
których oryginały będzie można obejrzeć na wystawie już 15 czerwca br.
Zapraszamy!

 

Wzór zgody na publikację wizerunku

Zezwolenie na publikację wizerunku

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………… wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku na fotografiach Pani/Pana ………………………………………..(imię i nazwisko autora zdjęć), które zostaną zaprezentowane na wystawie „45 lat Redy w Fotografii” z okazji Dni Redy od 15 czerwca 2012r. w Auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie oraz na stronach internetowych organizatorów wystawy.

Zgoda na publikację zdjęć z moim wizerunkiem jest nieodpłatna i nieodwołalna.

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełne prawa do udzielenia powyższego pozwolenia.

……………………………………………………………………………………………………………..
miejscowość, data, imię i nazwisko, podpis

 

Wzór zgody właściciela obiektu

Pozwolenie właściciela obiektu na wykonanie fotografii
i ich opublikowanie na wystawie „45lat Redy w Fotografii”

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………….… oświadczam, że jestem prawnym właścicielem budynku przy ul…………………………………………… nr……..…… w Redzie i wyrażam zgodę na wykorzystanie fotografii przedstawiających w/w posiadłość na wystawie „45 lat Redy w Fotografii”, która odbędzie się z okazji Dni Redy od 15 czerwca 2012r. w Auli Zespołu Szkół nr 1 w Redzie oraz na stronach internetowych organizatorów wystawy.

 Zgoda na publikację zdjęć jest nieodpłatna i nieodwołalna.

 Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i posiadam pełne prawa do udzielenia powyższego pozwolenia.

 ……………………………………………………………………………………………………………..
miejscowość, data, imię i nazwisko, podpis

 

Wzór zgody na wykorzystanie publikacji

Zgoda na niekomercyjne wykorzystanie publikacji

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich fotografii do celów wystawy „45 lat Redy w Fotografii” oraz publikacjach sprawozdawczych, ulotkach, informatorach organizatorów oraz na stronach internetowych www.reda.pl, https://nadmorskagf.pl i www.kunsztreda.pl. Powyższa zgoda nie jest równoznaczna ze zbyciem praw autorskich, ani praw osób trzecich i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych.

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie przekazane fotografie są moją własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.

Powyższe fotografie udostępniam nieodpłatnie.

……………………………………………………………………………………………………………..
miejscowość, data, imię i nazwisko, podpis